.  >>     >>   , 10 - -

-


: marina51v
: 26, 2007...

: marina51v
: 26, 2007...

: marina51v
: 26, 2007...

: marina51v
: 26, 2007

-->


...

: marina51v
: 26, 2007...

(.-. ; . . krauti — , ; , kraut — , . krypto — .) — , ; — — .


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...

-

-->


...

-

-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...


-->


...

,

-->


...

???? ???